prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodKonference Tvořivá školka 2024

Tvořivá školka

Konference pro podporu rozvoje předškolního vzdělávání

21. 3. 2024

KC Labuť Říčany

|

9:00—16:30 h

Jsou dnešní děti tvořivé tak jako dřív? Kam se vytratila tvořivost?

Představte si děti, jak vyrábějí a tvoří podle vlastních nápadů, zkoušejí nové věci, pracují s pravými nástroji, spolupracují, jsou zvídavé, samostatné a nebojí se chybovat. A jak je v tom můžeme podpořit?

Přijďte se inspirovat na konferenci zaměřenou na rozvoj a podporu tvořivosti v předškolním vzdělávání.

Zveme pedagogy, lektory neformálního vzdělávání i rodiče.

Témata

Školní zralost

Jak mohou tvořivé aktivity pomoci dětem k úspěšnému startu ve škole?

Přínosné riziko

Risk může být zisk – analýza rizik a jejich přínosů při učení dětí venku.

Tvořivé prostředí

Jaký vliv má okolní prostředí na rozvoj dítěte?

Osobnost dítěte v předškolním věku

Vývoj dětí v předškolním věku v souvislosti s tvořivostí.

Udržitelná budoucnost

Které strategie jsou v předškolním vzdělávání efektivní pro budoucí udržitelné chování dětí?

Centra aktivit v zahradě

Vzdělávání ani tvořivé aktivity nekončí za zdí školky!

Hosté

Mgr. Hana Nádvorníková

metodička a lektorka

Od roku 1994 vyučovala pedagogickou praxi a metodiku na Střední odborné škole pedagogické a Vyšší odborné škole pedagogické v Praze 6, kde zároveň vedla středisko odborné praxe. Mnoho let působí jako lektorka vzdělávání pedagogů mateřských škol zejména v oblastech polytechnická pregramotnost, čtenářská pregramotnost, rozvoj kognitivních dovedností předškolních dětí, formativní hodnocení atd. Je autorkou metodických publikací a pracovních materiálů pro předškolní děti. Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu.

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

psycholožka a vysokoškolská pedagožka

Významná psycholožka v oboru vývojové, sociální a klinické psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Web: lenkasulova.com

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

vysokoškolský pedagog

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, pracovník Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, jehož pedagogická a výzkumná činnost je zaměřená na problematiku udržitelné a environmentální výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku, případně vybrané osobnostní kvality budoucích i současných pedagogů MŠ a ZŠ.

Bc. Dagmar Krčilová

ředitelka MŠ a lektorka

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, v oborech předškolní a mimoškolní pedagogika. Od maturity pracuje v předškolním vzdělávání, v současnosti jako ředitelka Mateřské školy Řestoky. Od roku 2014 v programu Začít spolu, který aplikuje ve své mateřské škole společně s učením venku, v centrech aktivit na zahradě. Na zahradě mateřské školy vybudovala Ukázkovou přírodní venkovní učebnu, v souladu s principy spolku Přírodní zahrada z. s. Pracuje i jako certifikovaný poradce pro přírodní zahrady a také jako lektor a metodik společnosti Step by Step ČR, o. p. s.

Tereza Valkounová, Ph.D.

předsedkyně Asociace lesních MŠ

Od roku 2011 je předsedkyní Asociace lesních mateřských škol. Na základě doktorského studia na Pedagogické fakultě UK sleduje uplatnění vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které ji přivedlo k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Vyjednává legislativní podmínky pro vzdělávání dětí v přírodě. Tereza zastává názor, že děti mají právo na hru v kontaktu s přírodou jakožto jejich základní vývojovou potřebu.

PhDr. Alice Bosáková

pedagožka

Vystudovala obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovně působila a působí především jako pedagožka (v posledních patnácti letech také jako zástupkyně ředitele) v oblasti terciárního vzdělávání v oborech vzdělání sociální práce, sociální pedagogika a předškolní a mimoškolní pedagogika.

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

metodička a lektorka

Je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na FF UP. V současné době se věnuje především lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. Jako externí vyučující spolupracuje s několika českými univerzitami, je redaktorkou časopisu Firemní vzdělávání a autorkou knihy Lektorské minimum (2023).

Ing. Monika Semotánová

krajinářská architektka a výtvarnice

Vystudovala zahradní a krajinnou architekturu a působí v rodinném ateliéru Architráva, který se kromě zahrad a veřejných prostorů zaměřuje na tvorbu výukových areálů, dětských hřišť nebo herních krajin. Vášeň pro rostliny a přírodu vede mnoha cestami, od udržitelného květinového ateliéru Divokvítí, přes zájmy v drobných ilustracích, zahrádkaření, zahradní terapii až po objevování chutí, vůní a dálek. Spolupracuje s lesním klubem Na větvi, z. s., kde strávila krásný čas jako průvodce.

Mgr. Gabriela Sokolová Loskotová

pedagožka

Je absolventkou Jihočeské univerzity (pedagogika volného času), současně dokončuje studium pedagogiky na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK. Působí jako hlavní lektorka ve Sladovně v Písku, kde se věnuje svému týmu i kreativnímu učení v galerii, je instruktorkou a tvůrkyní zážitkových seberozvojových kurzů, externě spolupracuje s Katedrou pedagogiky na TF JU v oddělení praxe celoživotního vzdělávání, podílí se na přípravě a realizaci zážitkových kurzů. Je elévkou Prázdninové školy Lipnice. Matka dvou dospělých synů, dobrodruh, edukátor s více než dvacetiletou pedagogickou praxí.

Julie Včeláková

lektorka

Je koordinátorkou a lektorkou environmentálních výukových programů a osvětových akcí v organizaci EKODOMOV. Pocit naplnění při ručních pracích, záliba v předcházení vzniku odpadu a radost ze společné tvorby ji vedou při práci na programech pro děti i dospělé. Spolupracuje na vedení kurzů šití panenek s Hankou Ženíškovou a na své zahradě a zahradě ZŠ Bratrská se věnuje péči o včely a čmeláky.

Mgr. Jana Véghová

lektorka

Pracuje v Muzeu v Říčanech jako lektorka řemeslných programů a výtvarnice výstav. Vede řemeslný kroužek, tábory pro děti a věnuje se práci s přírodními materiály. Předává dětem a dospělým dovednosti z tradičních řemesel i nové moderní postupy. 

Mgr. Petra Skřivánková

lektorka a mentorka

Vede workshopy tvořivé hry pro pedagogy a poskytuje individuální podporu při zavádění této metody do praxe. Vytváří originální didaktické pomůcky pro polytechnickou výchovu v MŠ. Realizuje řemeslné programy, tábory a dílny pro všechny věkové kategorie – od tříletých dětí až po dospělé.

Ing. Edita Ježková

lektorka a koordinátorka vzdělávacích aktivit

Koordinuje vzdělávání pedagogů ZŠ, výukové programy a dílny pro žáky ZŠ i MŠ. Jako lektorka se zaměřuje na metody výuky venku a využívání školních zahrad. Má zkušenosti jako mentorka pedagogů ZŠ při zavádění metody badatelsky orientované výuky do praxe. Je členkou výkonného výboru Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Ing. Alžběta Macková

lektorka a mentorka

Vede výukové programy polytechnické i přírodovědné, včetně workshopů tvořivé hry pro pedagogy. Je lektorkou a mentorkou tvořivé hry. Ráda se věnuje tvořivé hře venku, kde mají děti k dispozici nepřeberné množství materiálů. Provází pedagogy na cestě proměny školkové zahrady k zahradě s tvořivou hrou a v souladu s principy EVVO.

Mgr. Carolina Sidon

lektorka a mentorka

Věnuje se podpoře a vzdělávání pedagogů v oblasti tvořivé hry, výtvarných činností a polytechnického vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje předškolnímu vzdělávání a tématu rozvoje tvořivého myšlení, práci s nástroji a přírodními materiály.

Oceněné MŠ – Tvořivá školka

MŠ Světice

Mgr. Gabriela Blovská, Jiřina Součková

MŠ Mnichovice

Martina Čermáková, Veronika Svobodová, DiS.

MŠ U Slunečních hodin

Mgr. Jarmila Šebková, Mgr. Ivana Vašínová

Program

8:15—9:00

Registrace

9:00—9:15

Zahájení a úvodní slovo

Hana Špačková ⁕ místostarostka města Říčany

Jakub Halaš ⁕ ředitel Muzea Říčany

9:15—10:00

Panelová diskuse: Tvořivost v předškolním vzdělávání

Alice Bosáková ⁕ VOŠ pedagogická a sociální

Roman Kroufek ⁕ Pedagogická fakulta UJEP

Hana Nádvorníková ⁕ metodička předškolního vzdělávání
Lenka Šulová ⁕ psycholožka v oboru vývojové, sociální a klinické psychologie

Jsou dnešní děti tvořivé tak jako dřív? Kam se vytratila tvořivost a zručnost?

Jaký prostor pro fantazii a volné tvoření mají děti v předškolním vzdělávání? Jak klíčová je tvořivost pro psychický vývoj dětí?

10:00—10:15

Tvořivá školka – slavnostní představení nového certifikátu

Petra Skřivánková ⁕ Muzeum Říčany

Carolina Sidon ⁕ Muzeum Říčany

Alžběta Macková ⁕ Muzeum Říčany

Tvořivá hra vznikla v roce 2017 a je autorskou metodikou Muzea Říčany pro podporu tvořivosti v předškolním vzdělávání. Certifikátem Tvořivá školka chceme podpořit pedagogy v zavádění tvořivé hry do každodenní praxe a definovat, jak taková „tvořivá školka“ může vypadat.

10:15—10:30

Tvořivá školka – neděláme práci za děti

Petra Skřivánková ⁕ Muzeum Říčany
Gabriela Blovská ⁕ MŠ Světice
Jiřina Součková ⁕ MŠ Světice

Mateřská škola Světice, oceněná certifikátem Tvořivá školka, představí příklady dobré praxe v oblasti práce s nástroji, uspořádání pracovního prostoru, materiálového zázemí.

10:30—11:00

Přestávka

11:00—11:25

Osobnost dítěte v předškolním věku

Lenka Šulová ⁕ psycholožka v oboru vývojové, sociální a klinické psychologie

Ve svém vystoupení autorka probere základní vývojové charakteristiky předškolního dítěte (motorický vývoj, kognitivní vývoj, motivačně volní vývoj, socioemocionální vývoj…) ve vztahu k rozvoji dětské kreativity, samostatnosti, sebedůvěry, identity, autoregulace. Autorka se dlouhodobě zabývá prací s předškoláky, věnuje se též jejich výzkumu a spolupráci s pedagogy v předškolních zařízeních.

11:25—11:40

Tvořivá školka - tvořivá hra v zahradě

Alžběta Macková ⁕ Muzeum Říčany

Jarmila Šebková ⁕ MŠ U Slunečních hodin

Ivana Vašínová ⁕ MŠ U Slunečních hodin

Mateřská škola U Slunečních hodin oceněná certifikátem Tvořivá školka představí příklady dobré praxe tvořivé hry v zahradě.

11:40—12:00

Role předškolního vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Roman Kroufek ⁕ Pedagogická fakulta UJEP

Význam předškolní edukace se poměrně často podceňuje, veřejnost očekává, že o dítě bude postaráno a naučí se potřebné základy pro vstup do základního vzdělávání. Role mateřské školy je ale významně výraznější, získané kompetence formují postoje a chování jedince po zbytek jeho života. V příspěvku hledáme odpovědi na dvě základní otázky: Které strategie jsou v předškolním vzdělávání efektivní pro budoucí udržitelné chování společnosti? A co vlastně o dopadu udržitelné a environmentální výchovy dětí v mateřské škole víme?

12:00—12:15

Tvořivá školka - volné tvoření

Carolina Sidon ⁕ Muzeum Říčany

Martina Čermáková ⁕ MŠ Mnichovice

Veronika Svobodová ⁕ MŠ Mnichovice

Mateřská škola Mnichovice oceněná certifikátem Tvořivá školka přinese praktické příklady a inspirace pro nepřímo řízené činnosti.

12:15—13:45

Oběd a prodejní stánky

14:00—15:00

Workshopy - 1. blok

Výběr workshopu, kterého se chcete účastnit, probíhá v rámci registrace přes Google formulář.

15:00—15:20

Přestávka

15:20—16:20

Workshopy - 2. blok

Výběr workshopu, kterého se chcete účastnit, probíhá v rámci registrace přes Google formulář.

Workshopy

Výběr workshopu je součástí registrace.

Tvořivými aktivitami připravujeme na školu

Hana Nádvorníková

Praktický workshop, ve kterém si účastníci vyzkoušejí možnosti různorodých tvořivých aktivit, které rozvíjejí klíčové dovednosti dětí pro jejich úspěšný start na základní škole. U jednotlivých aktivit budeme sledovat stěžejní dovednosti, které jsou rozvíjeny, a společně tak vytvoříme jednoduchý tematický blok, který lze využít i pro základní diagnostiku školní připravenosti.

Centra aktivit v zahradě

Dagmar Krčilová

Tvoření v rámci programu Začít spolu v Centrech aktivit na školní zahradě. Na workshopu si z nabídky činností na školní zahradě vyberete přesně takovou, ve které se budete cítit dobře a která bude zdokonalovat vaše silné stránky – stejně jako to zažívají děti vzdělávané v programu Začít spolu.

Povíme si proč, co a jak dělat pro maximální naplnění podmínky individualizace ve vzdělávání, navíc ve venkovním prostředí.

Web: msrestoky.cz

Přínosné riziko

Tereza Valkounová

V lesních školkách jsou předškoláci celoročně v přírodě. Veřejnost se při této představě někdy chytá za hlavu s obavami, co vše se dětem může stát. Ano, může, ale zkušenosti ukazují, že se nic vážného neděje. Naopak, děti jsou každým dnem venku více v bezpečí. Čím to je? Na učení venku se můžeme v první řadě dobře připravit. A také se můžeme zkusit podívat na riziko z jiného úhlu pohledu: Co dětem hrozí tím, že to nezkusí? V příspěvku vám lektorka nabídne několik argumentů k zamyšlení pramenících z pedagogické perspektivy práce s rizikem. Může se stát, že druhý den se budete na dítě lezoucí po stromě dívat s nově objevenou důvěrou a radostí. Přijďte si ujasnit, jak pedagogicky takovou činnost obhájit. Podmínkou takového přístupu je dobrá příprava.

Web: www.lesnims.cz

Rozvíjejme svou kreativitu

Miroslava Dvořáková

Kreativita je schopnost, kterou lze poměrně dobře rozvíjet nejen u druhých, ale i u sebe. Na tomto workshopu se zaměříme na to, na čem je kreativita založena, co potřebujeme k jejímu rozvoji a co ji může omezovat nebo dokonce blokovat. Zkusíme si několik technik rozvoje kreativity a vyměníme si tipy na to, jak tuto schopnost u sebe podporovat a rozvíjet.

Semínkové papíry

Monika Semotánová

Workshop se semínkovým papírem začneme u rostlin a fascinujících zdrojů přírodního materiálu. Vyzkoušíme si z minimálního počtu běžných surovin vyrobit malé kapsy na semínka, které mohou až kouzelně ožívat při další práci s dětmi a přibližovat jim koloběh věcí i času. Nezůstaneme ale jen u semínek, papírová hmota vyzývá k dalším hravým experimentům, přijďte je vyzkoušet.

Weby: fler.cz/prirustekdivokviti.cz

Galerie hrou

Gabriela Sokolová Loskotová

REGÁLIO. Přijďte s námi ochutnat nový koncept Sladovny, který staví na základních hodnotách principu Galerie hrou a zároveň se zabývá kreativním znovupoužitím zdánlivě nepotřebných materiálů a navazuje na Laboratoř Nápad.

Koncept dává dětem možnost tvořit i zkoumat a hlavně rozhodovat. Nové významy, nové souvislosti a nový život vdechneme při společném tvůrčím procesu věcem a objektům, které ztratily svou původní nebo zamýšlenou hodnotu, nebo účel, pro který byly vytvořeny.

Web: www.sladovna.cz

Praktická upcyklace lichých nebo děravých ponožek

Julie Včeláková

Máme je všichni. Liché ponožky, které čekají, až se najde ta druhá. Děravé ponožky, které už nechceme, nebo neumíme opravit. Jednoduchá metoda, jak z tohoto potenciálního odpadu vytvářet s dětmi něco praktického, co využijete přímo ve školce (nebo doma). Na rukou spleteme ponožky do podsedáku nebo koberečku. Tato aktivita podporuje koordinaci pravé a levé mozkové hemisféry a učí nás i děti pracovat s barevnou paletou.

Web: ekodomov.cz

Mozaiková pítka pro ptáky

Jana Véghová

Spojte příjemné s užitečným a objevte kouzlo mozaikové techniky. Předěláme ze starého nové a rozbité dlaždice nám skvěle poslouží k výrobě mozaikového pítka, které v horkých dnech ocení ptáci a hmyz a udělá nám i nemalou parádu na zahradě. Vysvětlíme si základní postup, popíšeme si materiály a pomůcky, které nám poslouží k využití mozaikové techniky nejen při tvorbě pítka.

🛈 Tento workshop trvá 3 h a probíhá v obou blocích. Účastníci si již další workshop z nabídky nevybírají.

Web: muzeumricany.cz/mozaikova-pitka/

Příběh vlny: od jehňátka ke svetru

Petra Skřivánková

Nadchneme vás pro vlnu! Je to skvělý, levný, přírodní a proměnlivý materiál, ideální pro tvoření s dětmi. A my vám o něm řekneme všechno! Nejen řekneme – osaháte a očicháte si vlnu ve všech fázích zpracování, vyzkoušíte si ji učesat a příst na vřetánku, tkát na stávku, plstit. A věděli jste, co všechno umí jehňátko, když se narodí? Co potřebují ovečky ke spokojenému životu?

Web: www.tvorivahra.cz

Pomalé zavádění tvořivé hry do praxe

Carolina Sidon

První kroky tvořivé hry se mohou odehrávat v nově postavené dílně, při práci s nástroji, na zahradě nebo při aktivitě, kdy si děti volně hrají a tvoří z přírodních materiálů. Tvořivá hra je proces a každý s ní hledá vlastní cestu, jak ji uchopit ve své MŠ. Jak a kde hledat motivaci a inspiraci k zavádění tvořivé hry? Jak dlouho trvá, než se tvořivá hra na stálo zabydlí ve vaší třídě nebo na zahradě? Které výzvy můžeme při zavádění tvořivé hry potkat a hledat pro ně řešení?

Při tomto workshopu budeme sdílet dobrou praxi těch, kteří s tvořivou hrou už začali a mají dobré tipy a rady, jak na to. Představíme nový certifikát Tvořivá školka, jak se zapojit do procesu certifikace a jaké jsou postupné kroky k jeho získání.

Web: www.tvorivahra.cz

Výstava Okna do přírody – jak se lze učit o přírodě?

Edita Ježková

Příroda je fascinující, plná tajemství, která nadšeně odhalují malé děti i vědci. Jak se spolu domlouvají mravenci? Co se děje v kompostu? Jak vypadají kameny uvnitř?  Otevřeme několik oken do přírody a budeme hledat odpovědi na otázky, které napadají děti i dospělé. Představíme metody, jak se o přírodě učí ve školách/školkách i u nás v muzeu. 

Workshop se uskuteční ve výstavních prostorách Muzea Říčany, účastníci si vyzkoušejí vybrané aktivity výukového programu s autorkou a kurátorkou výstavy.

Web: muzeumricany.cz/akce-udalost/vystava-okna-do-prirody/

Prodejní stánky

V části hlavního sálu v KC Labuť bude po celou dobu konference probíhat veletrh stánků. Ve stáncích bude možné zakoupit různé produkty (knihy, didaktické pomůcky, výrobky z přírodních materiálů). V rámci obědové pauzy budou probíhat prezentace jednotlivých stánků.

Nakladatelství Portál
pedagogická literatura, beletrie, knihy rozvíjející tvořivost;
veletržní sleva 20 %, možnost platit kartou
obchod.portal.cz

Lesní svět
dřevěné učební pomůcky pro děti i dospělé
www.lesnisvet.cz

Muzeum Říčany
metodické publikace, tvořivé balíčky, didaktické pomůcky
www.muzeumricany.cz

Divizna Liberec, středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec
kalendář Ptačí rok, metodická pomůcka pro pedagogy při celoroční práci s dětmi
divizna.zooliberec.cz

Tvořivá hra
nástroje pro polytechniku, metodické publikace a didaktické pomůcky
tvorivahra.cz

Asociace lesních mateřských škol
knihy a metodické publikace 
www.lesnims.cz

Ateliér Architráva, Divokvítí, Přírůstek
semínkové papíry rozličných tvarů a barev se semínky z ekologického pěstování
www.architrava.cz, divokviti.cz, fler.cz/prirustek

Jana Šilarová – ateliér Vlna
knihy a výrobky z vlny
www.lesniklubpraminek.cz/lide-v-praminku/jana-silarova/

Dětský Klub V Koruně stromu – Kateřina Meletzká
inspirační karty pro hru s materiály, autorské stavebnice vyrobeny z ovčí vlny
www.facebook.com/VKorunestromu

Hugo chodí bos – české hračkářství
dřevěné hračky, knížky, tvoření, hry
www.hugochodibos.cz/

BUUK – provlékací knížka
provlékací a šicí edukativní knížky
www.buuk.cz/

Jarabák
dřevěné hračky na ven
www.jarabak.cz/drevene-hracky-classic-world-by-jarabak/

Registrace

Prosíme registrujte se přes náš Google formulář. Potvrzení o registraci a údaje k platbě (současně i faktura) vám obratem přijde na e-mail.

Konferenční poplatek činí 950 Kč, zahrnuje celodenní občerstvení (včetně bezlepkové varianty) a materiálové zajištění jednotlivých workshopů.

Výběr workshopů a přihlašování probíhá v rámci registračního formuláře.

Kontakty

Alžběta Macková

E-MAIL: alzbeta.mackova@muzeum.ricany.cz

TEL.: 737 673155

Organizátoři

Konferenci organizuje Muzeum Říčany. Partnery konference jsou město Říčany, zřizovatel šesti mateřských škol, a KC Labuť.

Za záštitu nad konferencí děkujeme paní hejtmance Petře Peckové.

Realizaci finančně podporuje Středočeský kraj.

Všechny úžasné věci, které se na tomto světě staly, nejdříve vznikly v něčí fantazii.

Astrid Lindgrenová

Search