prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodMuzeum ŘíčanyVydané publikace

Společně ze školy do přírody

kolegiální podpora v přírodovědné gramotnosti – pracovní verze

Publikace vznikla jako výsledek úzké spolupráce pracovníků Muzea Říčany, Společnosti pro kvalitu školy a pedagogů zapojených do projektu Oborový Mentoring. Cílem této publikace i celého projektu je představit účinné a udržitelné postupy pro vzájemné vzdělávání pedagogů v oblasti přírodovědné gramotnosti na základních školách.
Díky setkávání s učiteli s různými zkušenostmi jsme získali přehled o možnostech rozvíjení přírodovědné gramotnosti. Velmi inspirativní byl přístup mnoha učitelek 1. stupně, které přirozeně propojují výuku o přírodě s jinými předměty. Na některých, zejména soukromých školách se učí projektově deklarovaně, projekty jsou součástí ročních plánů a s plánovanými výstupy jsou pravidelně seznamováni rodiče. Na státních školách učitelé často vymýšlí provázanou tematickou výuku, ale děje se tak spíš „ve skrytu“ za dveřmi jedné třídy.
Díky projektu byla na školách nastartována spolupráce nejen mezi učiteli 1. stupně, ale také s učiteli přírodopisu z 2. stupně, kteří se v mnoha případech předtím ani neznali. Společné aktivity ve školních zahradách k sobě přivedly dohromady různé učitele, kteří spolu realizovali projektové dny pro více tříd a začali spolu diskutovat o možnostech využití školní zahrady k výuce. Některé učitele jejich kolegové – interní mentoři inspirovali k vycházkám do blízkých míst, kam je dřív prostě jen nenapadlo vyrazit.

Učíme v přírodě

sborník dobré praxe výuky ve školních zahradách a v terénu

Publikace shrnuje zkušenosti pedagogů získané v projektu „Učíme v přírodě“. Chceme ukázat, jak se učitelé vyrovnávali s překážkami a obavami, jaké předměty venku vyučovali, jaké metody výuky využívali a jak tuto výuku zařadili do své pedagogické praxe.

Chcete měnit školní zahradu, aby lépe vyhovovala výuce? Upozorníme, na co si dát pozor, a navrhneme, jak postupovat. Ukážeme na konkrétních příkladech, jak proběhlo ve školách plánování proměny školní zahrady, které završily studie zahradního architekta, a jak ve školách navazovali spolupráci s rodiči a zřizovatelem.

Neobyčejní občané aneb Postavy z říčanských ulic a domů

Celý náklad byl rozebrán během listopadu 2017. Po dotisku se zaprášilo do konce roku. Nyní je k dispozici druhý dotisk.

Autorem je místní pamětník, bytový architekt a někdejší místostarosta Dalibor Hofta (1924–2016) – syn Jindřicha Hofty, který vedl město před druhou světovou válkou a krátce po ní. Redakční práce se ujala Renata Skalošová, která se s Daliborem Hoftou potkávala nad vzpomínkami – a kvůli jeho slábnoucímu zraku je i zapisovala a upravovala.

Nevšední memoáry doprovázejí dobové fotografie města a jeho obyvatel, ale i plány významných říčanských domů nebo reklamy místních živnostníků z prvních desetiletí 20. století. Některé kapitoly ilustrují také snímky předmětů ze sbírkového fondu Muzea Říčany. Desítky snímků pro tuto publikaci získalo muzeum z rodinných archivů nebo osobních sbírek, čtenáři tak v publikaci najdou dosud nezveřejněné fotografie.

Cena publikace je 395 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Průvodce geoparkem - Didaktické centrum geologie Muzea Říčany

„Různé horniny jsou naprosto všude pod našima nohama. Tvoří planetu Zemi a na povrchu jsou základem krajiny. Krajina je díky nim různorodá, stejně jako rostliny a živočichové, kteří krajinu obývají. Pro člověka, který dokáže v krajině číst, je pak každý výlet nádherné dobrodružství.“

Průvodce slouží návštěvníkům Didaktického centra geologie a odhaluje jim, co vše se skrývá za horninami, které v geoparku uvidí. Přibližuje široké veřejnosti základní geologické procesy, seznamuje blíže s rostlinami, které jsou přirozenou součástí geoparku, odkrývá možnosti interaktivních výukových prvků.  

Publikace je k zakoupení za 30Kč v muzeum nebo DCG, zdarma k zapůjčení při návštěvě Geoparku Říčany.

Publikace vznikla v rámci projektu Vědou ke vzdělávání, vzděláváním ke vědě.

Učíme řemesla

Publikace vznikla v rámci projektu Učíme řemesla.

Je určena zejména pedagogům mateřských škol. Přináší inspiraci k zařazování řemeslných činností do práce s dětmi. Obsahuje vzorníky materiálů, návody na výrobky ze dřeva, na textilní techniky, velké plakáty s desítkami výrobků pro inspiraci, texty týkající se didaktiky řemesel, práce s chybou, s rizikem –  a ještě mnohem více.

Cena publikace je 200 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Jdeme do přírody: Jaro, Léto, Podzim, Zima

Sada 4 publikací Jdeme do přírody: Jaro, Léto, Podzim, Zima, je určena pro pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích. Publikace jsou určené jako průvodce přírodou Středočeského kraje především pro rodiny s dětmi, mají charakter pracovních listů, obsahují tipy na pozorování přírody.

V publikacích je kladen důraz na zajímavosti v přírodě, které mohou rodiče s dětmi pozorovat v určitém ročním období, např. na jaře první kvetoucí rostliny, v létě mravence, kteří vyhřívají kukly na povrchu mraveniště, na podzim babí léta a v zimě stopy zvířat.

Publikace jsou tištěny černobíle na tvrdém papíru, každá má rozsah 8 stran.

Cena sady je 50 Kč, k zakoupení je v muzeu.

Vznik publikace podpořil Středočeský kraj.

Adamité

Knihu napsal v rámci svého působení v Muzeu Říčany historik ThDr. Jakub Jukl.

Adamité neboli „naháči“ byli jednou z nejzajímavějších sekt nejen husitské doby, ale ve své podstatě celých našich dějin. Vyrostli jednak z domácí duchovní tradice, z chiliasmu (očekávání brzkého druhého příchodu Krista), jednak byli ovlivněni náboženskými proudy z ciziny. Autor ve své knize mapuje dějiny této sekty od zformování Húskovy náboženské skupiny, přes její radikalizaci a vyhnání z Tábora, až po nalezení útočiště na ostrově na řece Nežárce, odkud podnikala přepady okolních městeček. Adamitská hereze nakonec přiměla Jana Žižku, aby zasáhl…

Cena publikace je 185 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Les jako zdroj tradice

Publikace vznikla jako doprovodný text k venkovní expozici na Říčanské hájovně. 

Popisuje tří výletní okruhy s cílem na Říčanské hájovně, představuje regionální historii a přírodu Říčanského lesa v minulosti i současnosti.

Publikaci uzavírá rozhovor se světickým rodákem, dlouholetým myslivcem Vladimírem Broukalem, vloženy jsou pracovní listy pro děti a veřejnost.

V současné době je rozebrána. 

Řemesla na základní škole - sborník dobré praxe

Tato publikace vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Předává zkušenosti lektorského týmu Muzea Říčany a spolupracujících pedagogů získané během dílen s žáky 2. stupně základních škol. Obsahuje konkrétní tipy a doporučení pro práci s žáky.

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména
pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Tvoříme ze dřeva

Tato praktická příručka vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.   

Publikace obsahuje deset podrobných obrazových návodů na tvoření různých výrobků ze dřeva. Autorem je Ondřej Suchan, zkušený řemeslník a pedagog. Pracovní postupy byly ověřeny na dílnách se žáky 2. stupně ZŠ.

Publikaci distribujeme zdarma základním školám, je určena zejména pegagogům pracovního vyučování a kariérového poradenství.

O dostupnosti se informujte.

Ten dělá to a ta zas tohle ...

Tento katalog exkurzí za řemeslníky vznikl v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.  

Publikace představuje vybrané řemeslníky ze středočeského kraje, kteří předávají své zkušenosti a znalosti žákům a pedagogům základních škol.   

O dostupnosti se informujte.

Říčanský hrad

Průvodce historií Říčanského hradu vydalo Město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany v roce 2013.

Publikace provádí historiií hradu od jeho založení až po jeho dobytí husity a zpustnutí. Popisuje původní podobu hradu a dochované relikty. Odkazuje na literární prameny, ze kterých autor čerpal informace o Říčanském hradu.

Autorem textu je historik Muzea Říčany Martin Hůrka.

Rozsah publikace je 12 stran.

V současné době je rozebrána. 

Průvodce po říčanských pamětihodnostech

Mariánský sloup v Říčanech

Tyto dvě publikace vydalo Město Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany v roce 2014. Autorem textu je historik Muzea Říčany Martin Hůrka.

Průvodce po Říčanských pamětihodnostech je možné zakoupit v muzeu za 8 Kč.

Mariánský sloup v Říčanech je v současnosti rozebrán.

Po stopách Sokola

Publikaci „Po stopách Sokola aneb Dlouhá cesta se zastavením v Říčanech 1862 – 2012“ vydaly Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice a Muzeum Říčany s finanční podporou Města Říčany a vzdělavatelského odboru České obce sokolské. 

Text autorů Jakuba Jukla a Jaroslavy Tůmové vychází z výstavy realizované v Muzeu Říčany. Připojena je rozsáhlá fotografická a dokumentová příloha.

Poděkování za hodiny trpělivé práce náleží kromě výše uvedených autorů také panu Vladimíru Valentovi, který se zasloužil o sazbu textu a obrázků, jakož i sponzorům a tiskárně Václava Fabiána.

Cena publikace je 60 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Jan Smiřický ze Smiřic

Knihu „Jan Smiřický ze Smiřic“ napsal v rámci svého působení v Muzeu Říčany historik ThDr. Jakub Jukl.

Dílo pojednává o rozporuplné postavě husitského hejtmana Jana ze Smiřic, zakladatele rodu, který o 150 let později zanechal výraznou stopu i v našem kraji, rodu, jehož erb je dokonce dodnes zastoupen v oficiálním znaku Říčan. Samotný Jan ze Smiřic, pocházející z bezvýznamné zemanské rodiny, dokázal vlastní pílí, hospodárností, diplomatickými i válečnickými schopnosti několikanásobně rozšířit své majetky a vážnost rodu. Nakonec se ovšem stal obětí vlastní ctižádosti, když se opovážil postavit Jiřímu z Poděbrad.

Cena publikace je 320 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Říčany v květnu 1945

Ku příležitosti 66. výročí konce 2. světové války a Květnového povstání vydalo Muzeum Říčany publikaci z pera muzejního historika Jakuba Jukla „Říčany v květnu 1945“.

Knížka vznikla na základě dobových dokumentů i svědectví posledních žijících pamětníků. Je doplněna řadou fotografií z archivu Muzea Říčany.

Cena publikace je 80 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.

Pozdně středověké tesáky v českých zemích - zhodnocení publikovaných nálezů

Publikace je výsledkem odborného výzkumu Muzea Říčany. Kniha podává přehled o tesácích – ve středověku běžně používaných krátkých sečných zbraních. Čtenář zde najde tuto problematiku soustavně zpracovanou vůbec poprvé v naší odborné literatuře. Kniha je doplněna množstvím černobílých obrázků a fotografií.

Kniha je tištěna na recyklovaném ekologickém papíru.

Cena publikace je 120 Kč.
Při zaslání účtujeme poštovné.