prostor pro moderní vzdělávání

Pro školy

Já ho chytím.

Tvořivá hra
„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá.“

Neděláme práci za děti. I čtyřleté dítě zvládá pracovat s pilkou a mnoho jiných prací.

"Baví mě, když se můžu ptát na to, co MĚ zajímá.
A když nemusím pořád sedět v lavici."

Badatelsky, o živé i neživé přírodě naživo.   S námi si děti vyzkouší různé styly učení. 

"Kdo žije v říčanském lese? Jak vypadal říčanský hrad?"

Výukové materiály nejen o přírodě a historii pro 1. – 9. třídu.   

„To hlavní pro mě bylo sdílení, komunikace a vzájemná inspirace.“

Věnujeme se i obecným pedagogickým kompetencím, jako je aktivizace žáků, skupinová výuka, reflexe a hodnocení. Poskytujeme prostor pro sdílení zkušeností pedagogů.

Naše principy vzdělávání

1) Dáváme dětem prostor pro aktivní učení.

 • Děti mají prostor klást otázky, přicházet s vlastními tématy, navrhovat postupy řešení, diskutovat a vyjadřovat svůj postoj, podílet se na hodnocení, včetně formulace kritérií.
 • Děti mají možnost volby z více činností včetně využití IT.
 • Děti pracují s textem, obrazovými materiály i s autentickými objekty – přírodninami a historickými předměty.
 • Pracují samostatně, nebo ve skupině.
 • Děti se učí prostřednictvím zážitku, přímo realizují činnosti, vyzkouší si různé věci na vlastní kůži a pracují vlastníma rukama.

2) Zážitek je reflektován a je motivací k dalšímu učení.

 • Pro reflexi zážitku je ponechám dostatečný prostor (pravidlo 20/60/20).
 • Reflexe probíhá různými formami – výtvarně, volným psaním, záznamem do portfolia.
 • Z reflexe zážitku děti vychází pro formulaci otázek a zvýznamňování nových pojmů a zkušeností.

3) Vycházíme ze zkušeností dětí.

 • Program stavíme na předpokládaných znalostech a zkušenostech dětí dané věkové skupiny, které získáváme ve spolupráci s pedagogem. Zkušenosti a představy dětí mapujeme různými způsoby – pojmové mapování – se zadanými klíčovými slovy, polootevřené otázky a tvrzení, aj.
 • Aktivně pracujeme s místem, kde děti žijí (rodina a okolí). Necháváme děti přinášet svoje předměty nebo písemnosti (rodinná alba, kroniky, vlastní sběry přírodnin) a dále s nimi pracujeme.

4) Připravujeme prostředí a příležitosti pro různé styly učení.

 • Pro učební styly vizuální, sluchový, činnostní, logický a společenský volíme různé výukové aktivity. Během programu proběhnou aktivity pro všechny tyto učební styly.
 • Využíváme IT technologie jako programy pro interaktivní tabuli, chytré telefony, tablety s animacemi (vizuální styl).
 • Využíváme nahrávky rozhovorů, poznávání zvuků (sluchový).
 • Využíváme deskové hry, tvořivé činnosti (činnostní).
 • Využíváme rolové hry a diskuze (společenský).
 • Využíváme myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, schémata a tabulky (logický styl).
 • Připravujeme prostředí s různorodými materiály a pomůckami, využíváme venkovní prostředí (zahrady, přírodní stanoviště, ulice, parky), v interiéru používáme přírodniny a autentické objekty.

5) Učením vytváříme u dítěte osobní vztah k místu.

 • Učíme o místě – jeho přírodě a historii, včetně příběhů, tradic, literatury a uměleckých dílech inspirovaných místem.
 • Místo jako takové (např. náměstí, nádvoří hradu, okolí rybníků, památné stromy) využíváme k výuce o historii.
 • O přírodě učíme v přírodě na vybraných lokalitách – loukách, v lese, u vody. Vedeme děti k zájmu o místo a účasti na jeho kulturní a společenské žití.
 • Dáváme prostor k diskuzi o stavu a využití místa a jeho možných budoucích úpravách, např. prostřednictvím participativního rozpočtování, úprav školy v rámci školních parlamentů.

6) Je samozřejmostí, že se chováme ohleduplně k přírodě, lidem a ŽP a vedeme k tomu děti.

 • Využíváme odpovědně materiály a energie, předcházíme vzniku odpadu, recyklujeme, kompostujeme.
 • Šetrně manipulujeme s živočichy, nerušíme je v jejich prostředí.
 • Přistupujeme s respektem k lidem, včetně pamětníků a sousedů a předcházíme konfliktům.
 • Učitel a lektor je dětem přirozeným vzorem v zodpovědném chování k ŽP.

7) Hra, humor, potěšení z činnosti jsou běžnou součástí učení.

 • Vycházíme z našeho zájmu a činností, které nás baví.
 • Pozitivně hodnotíme a povzbuzujeme děti.
 • Ve výuce cíleně využíváme hru, nadhled, komiksy a scénky.
 • Oceňujeme kreativní a vtipná řešení.

8) Každé dítě při učení zažije úspěch.

 • Aktivity a úkoly mají různé úrovně a jsou přiměřenou výzvou, která umožní zažít úspěch každému dítěti.
 • Kritéria hodnocení popisují kvalitní výkon, který je adekvátní věku a schopnostem dětí.
 • Oceňujeme nápady, návrhy i detailní praktická řešení.